برنامه جدید سرمایه گذاری مونته نگرو

مونته نگرو که مجذوب مزایای ملازم با برنامه های اقامت و تابعیت از طریق سرمایه گذاری گشته است، آخرین کشوری است که تا بدین تاریخ برنامه سرمایه گذاری خود را در راستای تلاش مستمر برای جلب سرمایه گذاری خارجی ارائه نموده است. دولت مونته نگرو قصد خود مبنی بر عرضه برنامه سرمایه گذاری را در اوایل تابستان آشکار ساخته و اخیرا نیز شاخصها و ملاکهای برنامه را معین نموده است.  این برنامه که قابلیت تزریق سرمایه چشمگیر به اقتصاد مونته نگرو را داشته و بستر بهره مندی سرمایه گذاران از شرایط مطلوب سرمایه گذاری در مونته نگرو را مهیا می سازد، از اول ژانویه ۲۰۱۹ پیش روی سرمایه گذاران (سرمایه گذارانی که تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا را دارا نمی باشند) قرار خواهد گرفت. این برنامه به مدت ۳ سال پابرجا بوده و در طول این مدت، تابعیت مونته نگرو به ۲۰۰۰ نفر اعطا خواهد شد.

چندین مجرای سرمایه گذاری برای سرمایه گذارانی که تابعیت کشورهای عضو اتحادیه را دارا نمی باشند، اندیشیده شده است. چنانچه سرمایه گذاران گزینه سرمایه گذاری در املاک را برگزینند، ایشان می توانند حداقل مبلغ ۲۵۰ هزار یورو را صرف سرمایه گذاری در ملک واقع در منطقه غیرتوسعه یافته نموده یا ملکی به ارزش حداقل ۴۵۰ هزار یورو در منطقه توسعه یافته خریداری کنند. گزینه اهدای پول به منزله یکی دیگر از طرق سرمایه گذاری، وقف ۱۰۰ هزار یورو به صندوق دولت را مقرر می دارد. پرداخت هزینه های دولتی و هزینه های مربوط به بررسی صحت اطلاعات پرونده در هریک از گزینه های فوق الزامی است.

 برنامه اقامت و تابعیت مونته نگرو که در زمره سریع الحصول ترین (دستیابی به نتیجه در محدوده اندک زمانی) برنامه ها شمرده شده است، اقامت دائم مونته نگرو را ظرف ۳ هفته ارزانی می دارد. سرمایه گذاران خارجی می توانند پس از ۶ ماه اقامت دائم، تابعیت مونته نگرو را در صورت احراز پاره ای از شرایط کسب نمایند.

علی رغم عدم عضویت مونته نگرو در اتحادیه اروپا، این کشور به عنوان شایسته ترین کشور برای الحاق به اتحادیه اروپا محسوب گشته است. نظر به مذاکرات موفقیت آمیز بین اتحادیه اروپا و مونته نگرو، انتظار می رود مونته نگرو تا سال ۲۰۲۵ به عضویت اتحادیه اروپا درآید. سرمایه گذاران خارجی می توانند به یُمن عضویت مونته نگرو در سازمان تجارت جهانی (WTO) به حدود ۸۰۰ میلیون نفر مصرف کننده دسترسی پیدا کنند.

Posted on دسامبر 8th, 2018 | همه
×
تماس با ما