همه

Post 19 pic Even More Investors Attracted to CBI Programs
جذابیت برنامه های تابعیت برای سرمایه گذاران

افزایش روزافزون سرمایه گذاران علاقه مند به برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری

در جهانی که نمی توان قطعیت و ثبات برای امور مفروض داشت، کسب تابعیت یا اقامت دوم اجتناب ناپذیر می نماید، مزیتی که امکان در دست گرفتن سرنوش…

montenegro
برنامه جدید سرمایه گذاری مونته نگرو

مونته نگرو که مجذوب مزایای ملازم با برنامه های اقامت و تابعیت از طریق سرمایه گذاری گشته است، آخرین کشوری است که تا بدین تاریخ برنامه سرمایه گذاری خود را در راستای تلاش مستمر برای جلب سرمایه گذاری خارجی ارائه نموده است. دو…

Post 11 PEI's Controversial Entrepreneur Streams Terminated
حذف برنامه های سرمایه گذاری جزیره پرینس ادوارد

جزیره پرینس ادوارد دو زیرشاخه از برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را منحل می کند
جزیره پرینس ادوارد از پذیرش درخواستهای مهاجرت از طریق مالکیت جزئی و کامل بیزینس امتناع ورزیده است، مسئله ای که از تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸ ج…

Post 10 pic. CBI Programs Intertwined with Countries_ Development
ارتباط تنگاتنگ بین برنامه های تابعیت و توسعه

برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری زندگی اتباع را بهبود بخشیده اند
برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری که افراد را در قبال سرمایه گذاری از مزیت تابعیت دوم برخوردار می سازد، اثرات مثبتی بر اقتصاد کشورها برجای گذاشته اس…

pic-post-diff
تفاوت بین تابعیت از طریق سرمایه گذاری، اقامت و اقامت دائم چیست؟

امروزه، کشورهای مختلف دنیا با برنامه های اقامت، اقامت دائم و تابعیت از طریق سرمایه گذاری خود (CBI) وضعیت قانونی را نصیب اتباع خارجی می نمایند.

با آنکه واژه های اقامت و تابعیت یکسان به نظر می رسند، واقعیت به گونه دیگر است. د…