مقررات سختگیرانه

The UK Tier 1 Investor Visa Will It Be Reformed
گروه اول برنامه سرمایه گذاری انگلستان: آیا تغییراتی نسبت به آن اعمال خواهد شد؟

آینده مبهم برنامه سرمایه گذاری انگلستان
 

وزارت کشور انگلستان در راستای اصلاح گروه اول برنامه سرمایه گذاری، اطلاعیه ای دال بر تعلیق این برنامه در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۸ صادر نمود. بنا بود این تعلیق یک روز بعد در تاریخ ۷…