سرمایه گذاران خارجی

Post 19 pic Even More Investors Attracted to CBI Programs
جذابیت برنامه های تابعیت برای سرمایه گذاران

افزایش روزافزون سرمایه گذاران علاقه مند به برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری

در جهانی که نمی توان قطعیت و ثبات برای امور مفروض داشت، کسب تابعیت یا اقامت دوم اجتناب ناپذیر می نماید، مزیتی که امکان در دست گرفتن سرنوش…

TurkeyPost15
استقبال شدید از برنامه تابعیت ترکیه

استقبال شدید از برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری ترکیه

اهتمام ترکیه نسبت به تقویت سرمایه گذاری خارجی، رشد ثابت اقتصادی در طول دو دهه اخیر، ادغام اقتصاد ترکیه در اقتصاد جهانی و اصلاحات عمده اقتصادی اعم از تمرکز بر صنع…