حل بحرانهای اقتصادی

Post 10 pic. CBI Programs Intertwined with Countries_ Development
ارتباط تنگاتنگ بین برنامه های تابعیت و توسعه

برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری زندگی اتباع را بهبود بخشیده اند
برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری که افراد را در قبال سرمایه گذاری از مزیت تابعیت دوم برخوردار می سازد، اثرات مثبتی بر اقتصاد کشورها برجای گذاشته اس…