توسعه اقتصادی

Post 18 pic Saint Kitts and Nevis’ Increased Economic Development through the CBI Program
برنامه سرمایه گذاری سنت کیتس و نویس: محرک شکوفایی مضاعف اقتصادی

رشد مضاعف اقتصادی سنت کیتس و نویس در پی اجرای برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری

برنامه های تابعیت یا اقامت از طریق سرمایه گذاری مزایای معتنابعی را برای سرمایه گذارانی که خواستار زندگی بهتر و بسط فرصتهای تجاری خود می با…

Post 10 pic. CBI Programs Intertwined with Countries_ Development
ارتباط تنگاتنگ بین برنامه های تابعیت و توسعه

برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری زندگی اتباع را بهبود بخشیده اند
برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری که افراد را در قبال سرمایه گذاری از مزیت تابعیت دوم برخوردار می سازد، اثرات مثبتی بر اقتصاد کشورها برجای گذاشته اس…