برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری جزیره پرینس ادوارد

Post 11 PEI's Controversial Entrepreneur Streams Terminated
حذف برنامه های سرمایه گذاری جزیره پرینس ادوارد

جزیره پرینس ادوارد دو زیرشاخه از برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری را منحل می کند
جزیره پرینس ادوارد از پذیرش درخواستهای مهاجرت از طریق مالکیت جزئی و کامل بیزینس امتناع ورزیده است، مسئله ای که از تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸ ج…