برنامه سرمایه گذار محور

Post 9 St. Kitts & Nevis Impoving Its CBI Program
بهبود برنامه تابعیت سنت کیتس و نویس

برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری سنت کیتس و نویس منافع سرمایه گذاران را بیش از پیش تأمین می کند
 
با پایان عمر صندوق امداد به آسیب دیدگان گردباد در مارس ۲۰۱۸ و توفیق آن در برآورده سازی انتظارات، دولت سنت کیتس و نویس دو …