برنامه تابعیت و اقامت مونته نگرو

montenegro
برنامه جدید سرمایه گذاری مونته نگرو

مونته نگرو که مجذوب مزایای ملازم با برنامه های اقامت و تابعیت از طریق سرمایه گذاری گشته است، آخرین کشوری است که تا بدین تاریخ برنامه سرمایه گذاری خود را در راستای تلاش مستمر برای جلب سرمایه گذاری خارجی ارائه نموده است. دو…