برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری سنت کیتس و نویس

Post 18 pic Saint Kitts and Nevis’ Increased Economic Development through the CBI Program
برنامه سرمایه گذاری سنت کیتس و نویس: محرک شکوفایی مضاعف اقتصادی

رشد مضاعف اقتصادی سنت کیتس و نویس در پی اجرای برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری

برنامه های تابعیت یا اقامت از طریق سرمایه گذاری مزایای معتنابعی را برای سرمایه گذارانی که خواستار زندگی بهتر و بسط فرصتهای تجاری خود می با…

Post 9 St. Kitts & Nevis Impoving Its CBI Program
بهبود برنامه تابعیت سنت کیتس و نویس

برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری سنت کیتس و نویس منافع سرمایه گذاران را بیش از پیش تأمین می کند
 
با پایان عمر صندوق امداد به آسیب دیدگان گردباد در مارس ۲۰۱۸ و توفیق آن در برآورده سازی انتظارات، دولت سنت کیتس و نویس دو …