برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری ترکیه

TurkeyPost15
استقبال شدید از برنامه تابعیت ترکیه

استقبال شدید از برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری ترکیه

اهتمام ترکیه نسبت به تقویت سرمایه گذاری خارجی، رشد ثابت اقتصادی در طول دو دهه اخیر، ادغام اقتصاد ترکیه در اقتصاد جهانی و اصلاحات عمده اقتصادی اعم از تمرکز بر صنع…