ترکیه

TurkeyPost15
استقبال شدید از برنامه تابعیت ترکیه

استقبال شدید از برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری ترکیه

اهتمام ترکیه نسبت به تقویت سرمایه گذاری خارجی، رشد ثابت اقتصادی در طول دو دهه اخیر، ادغام اقتصاد ترکیه در اقتصاد جهانی و اصلاحات عمده اقتصادی اعم از تمرکز بر صنع…

یکی از کشور هایی که اخیرا بر تعداد افرادی که قصد مهاجرت به آن را دارند افزوده شده است ترکیه می باشد .
درباره ی ترکیه و برنامه های مهاجرت به آن

یکی از کشور هایی که اخیرا بر تعداد افرادی که قصد مهاجرت به آن را دارند افزوده شده است ترکیه می باشد . در حال حاضر ترکیه یکی از کشور هایی می باشد که میزبان جمعیت زیادی از مهاجران و پناهندگان می باشد .
بخش بزرگتر کشور ترکیه در …

Post 13Turkish CBI Program Destined to Benefit Investors and the Government
برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری ترکیه برای سودرسانی به سرمایه گذاران و دولت تعبیه شده است

در پی رواج عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در بسیاری از کشورها، برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری کانون توجه افرادی گشته اند که در جستجوی مکانی امن می باشند. برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری ترکیه که با سایر برنامه های سرآ…