مولداوی

Post 14 pic Moldova Launches Its CBI Program
برنامه نوظهور مولداوی

مولداوی به معرفی و ارائه برنامه تابعیت از طریق سرمایه گذاری خود می پردازد

پس از آنکه جمع کثیری از کشورها برنامه های تابعیت از طریق سرمایه گذاری را به نیکی به اجرا گذاشته، سرمایه گذاری خارجی را روانه کشور خود ساخته و گامه…